FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

Post date Document
सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०८० 09/11/2023 - 15:16 PDF icon [Download] सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०८०.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८० 09/11/2023 - 15:16 PDF icon [Download] संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८०.pdf
लेखा समिति गठन र संचालन नियमावली, २०८० 09/11/2023 - 15:15 PDF icon [Download] लेखा समिति गठन र संचालन नियमावली, २०८०.pdf
बाल अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८० 09/11/2023 - 15:14 PDF icon [Download] बाल अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८०.pdf
पूर्व निर्मित भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण कार्यविधि, २०८० 09/11/2023 - 15:11 PDF icon [Download] पूर्व निर्मित भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण कार्यविधि, २०८०.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर नगर सभाको एघारौं अधिवेशन बाट पारित आ.व. २०८०/०८१ को लागि 07/26/2023 - 13:32 PDF icon [Download]आर्थिक ऐन २०८०.pdf
नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 11/11/2022 - 15:13 PDF icon [Download] नगर अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
दक्षिणकाली धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र विकास समितिको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ 11/10/2022 - 15:13 PDF icon [Download] दक्षिणकाली धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र विकास समितिको ऐन, २०७९.pdf
कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार(निवारण) आचारसंहिता, २०७९ 11/09/2022 - 15:13 PDF icon [Download] कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार(निवारण) आचारसंहिता, २०७९.pdf
लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति (GESI) २०७९ 11/08/2022 - 15:13 PDF icon [Download] लैंगिक समानता तथा समाज समावेशिकरण नीति(GESI) २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ 08/05/2022 - 10:45 PDF icon [Download] आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:25 PDF icon [Download] व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:24 PDF icon [Download] विपद् व्यवस्थापन कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
विनियोजन ऐन २०७८-७९ 03/16/2022 - 16:23 PDF icon [Download] विनियोजन ऐन २०७८-७९.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ 03/16/2022 - 16:22 PDF icon [Download] लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages